Algemene voorwaarden

Van CurTec Nederland B.V., gevestigd te Rijen (Nederland)

 

I. Definities: de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden


Artikel 1
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • ‘CurTec’: CurTec Nederland B.V., of haar rechtsopvolger
  • ‘Opdrachtgever’: de wederpartij van CurTec
  • ‘Producten’: Dit begrip omvat tevens goederen, zaken, diensten, materialen en hulpmiddelen in de ruimste zin van het woord
  • ‘Schriftelijk’: Dit begrip omvat tevens berichten per fax verzonden en/of elektronisch via e-mail/ internet
  • ‘Tekeningen en modellen’: Dit begrip omvat tevens schema’s, monsters, studies voor klanten, geschriften, onderzoeksrapporten en certificaten, handleidingen, schetsen, projecten en alle andere zaken, zoals met name database bestanden, auditrapporten en certificaten door CurTec voor de Opdrachtgever vervaardigd
  • ‘Matrijs’: Dit begrip omvat tevens vorm, mal, hulpgereedschap

Artikel 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten, alsmede op alle onderhandelingen, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een derde, met uitsluiting van andere voorwaarden en condities, tenzij CurTec uitdrukkelijk schriftelijk verklaart, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Een Opdrachtgever die eenmaal onder de gelding van de onderhavige voorwaarden heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna geplaatste orders stilzwijgend met toepasselijkheid van CurTec’s voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

II. Aanbiedingen


Artikel 3
Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende opdracht op de wijze alsomschreven in artikel 7 bindend is geworden.

Artikel 4
CurTec is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens met betrekking tot te leveren Producten, behalve in geval van grove schuld en opzet.

Artikel 5
CurTec is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, Tekeningen en Modellen of adviezen, aan haar door of namens de Opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. CurTec is niet verplicht de van de Opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaan af op de juistheid ervan. Opdrachtgever vrijwaart CurTec, met betrekking tot het bovenstaande, voor de uit bedoelde onjuistheden voortkomende aanspraken van derden.

Artikel 6
Alle prijzen gelden voor levering conform de in de opdrachtbevestiging genoemde leveringsconditie (in de laatste van kracht zijnde ICC Incoterms), inclusief standaardverpakking en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. CurTec is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending. Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van de Opdrachtgever, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Voor Producten, die CurTec op termijn of op afroep moet leveren en voor Producten, die CurTec bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad heeft en die CurTec voor zo spoedig mogelijke levering noteert, behoudt CurTec haar het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging.

III. Order / Opdracht en andere afspraken


Artikel 7
Een overeenkomst komt voor CurTec slechts tot stand met de wederpartij nadat de aan CurTec gegeven opdracht schriftelijk, zonder enig voorbehoud, door CurTec is aanvaard respectievelijk bevestigd. De opdrachtbevestiging gegeven door CurTec wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan CurTec uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. Het vorenstaande geldt evenzeer voor het tot stand komen van nadere overeenkomsten en voor het wijzigen van bestaande overeenkomsten.

Artikel 8
Indien na het aanvaarden van een order of verkoop door ons omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren zaken zelf, in lonen, in valutakoersen, in invoerrechten enzovoort, dan behoudt CurTec zich het recht voor die prijswijzigingen aan haar Opdrachtgever door te berekenen. De Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 9
Na het aanvaarden van de order worden wijzigingen, opgegeven door onze Opdrachtgever, pas door CurTec doorgevoerd indien zij schriftelijk door haar zullen zijn bevestigd. Indien CurTec, om moverende redenen harerzijds, besluit de opgegeven wijzigingen niet door te voeren, zal de Opdrachtgever nimmer gerechtigd zijn de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden en blijft de Opdrachtgever onverkort aansprakelijk voor betaling van de door CurTec reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag uit hoofde van winstderving en leegloopverliezen van CurTec.
Annulering c.q. ontbinding is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van CurTec. Bij annulering c.q. ontbinding door de Opdrachtgever is deze gehouden alle door CurTec reeds gemaakte kosten, alsmede winstderving en leegloopverliezen aan CurTec te vergoeden. Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is CurTec gerechtigd aan de Opdrachtgever zekerheid te vragen voor betaling van de door CurTec voor hem gemaakte en nog te maken kosten, door middel van afgifte van een bankgarantie aan CurTec dan wel door (gedeeltelijke) vooruitbetaling van het overeengekomen, uiteindelijk verschuldigde bedrag. CurTec is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot dat aan de gestelde zekerheid is voldaan. Indien binnen 10 werkdagen na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is, en kan de overeenkomst door CurTec zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden worden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten, schade en winstderving voortvloeiende uit de opdracht en uit de tussentijdse beëindiging.

Artikel 10
Het staat CurTec vrij, voor de uitvoering van orders, derden in te schakelen.

IV. Bepalingen omtrent de Producten


Artikel 11
CurTec wordt geacht aan haar verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid aan Producten te hebben voldaan, wanneer CurTec 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid aflevert.

Artikel 12
Door onze Opdrachtgever of namens hem, aan CurTec ter beschikking te stellen onderdelen of andere goederen die op, in of aan het door CurTec te vervaardigen Producten moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten aan ons de benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10% tijdig, gratis en franco aan CurTec’s fabriek worden geleverd. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus aan CurTec ter beschikking gestelde onderdelen of andere goederen en voor de goede toepasbaarheid daarvan. CurTec gaat er zonder enig onderzoek van uit, dat deze onderdelen of andere goederen zonder meer in, op of aan de te vervaardigen, opgedragen Producten toepasbaar, te monteren of te verwerken zijn, behoudens andersluidende, schriftelijk overeengekomen bepalingen. Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door CurTec niet te verwerken zijn en dit productiestilstand tot gevolg heeft, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door CurTec als gevolg van deze stilstand geleden schade.

V. Garantie


Artikel 13
Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat CurTec in het geval van door of namens haar vervaardigde Producten bij levering in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten, als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal in die zin dat bij gespecificeerde Producten de deugdelijkheid van de specificatie van te voren moet zijn gedefinieerd. In geval van de levering van door derden vervaardigde Producten, staat CurTec er slechts voor in dat de geleverde Producten qua specificatie en materialen voldoen aan hetgeen tussen CurTec en haar leverancier is overeengekomen.

VI. Levering; Gewijzigde omstandigheden; Meerwerk


Artikel 14
Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn geen fatale termijn. CurTec is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, zal de Opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige terzake op hem rustende verplichting. Ontbinding door de Opdrachtgever is mogelijk onder de voorwaarden die gelden voor annulering, zoals neergelegd in artikel 9.

CurTec is gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het laatste geval is CurTec gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de Opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de Opdrachtgever niet wordt betaald en/of de Opdrachtgever aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst(-en) niet voldoet, is CurTec niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en is CurTec gerechtigd om de overeenkomst(- en) voorzover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Opdrachtgever, te ontbinden, met behoud van ons recht op schadevergoeding en zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.

Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke CurTec bekend was toen zij de levertijd vaststelde, kan CurTec de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van CurTec kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning van CurTec dit naar diens oordeel toelaat.

Als er sprake is van meerwerk, waaronder wordt verstaan het verrichten van bijkomende werkzaamheden/diensten anders dan partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen, wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van CurTec kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning van CurTec dit naar diens oordeel toelaat.

VII. Eigendomsvoorbehoud en risico; Opschortings- en ontbindingsrecht


Artikel 15
De eigendom van de door CurTec geleverde Producten gaat op de Opdrachtgever over nadat deze zal hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van CurTec, strekkende tot betaling van overeengekomen tegenprestaties alsmede tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten. Zolang de Opdrachtgever Producten onder zich heeft waarvoor CurTec het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is de Opdrachtgever op eerste verzoek van CurTec gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de Producten aan CurTec af te geven. De Opdrachtgever is voorts gehouden betreffende Producten apart te houden en als afkomstig van ons te waarmerken. De Producten, als vallende onder het eigendomsvoorbehoud van CurTec, mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen, en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht dan wel vervreemd dan wel bezwaard dan wel verplaatst naar een andere locatie dan overeengekomen. De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat de Producten die onder ons eigendomsvoorbehoud vallen, verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade, hier nadrukkelijk onder begrepen) of door ons wenselijk wordt geoordeeld. De Opdrachtgever is verplicht CurTec terstond op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op Producten waarop krachtens dit artikel ons eigendomsvoorbehoud rust.

CurTec is gerechtigd om, in geval van niet-tijdige afname en/of niet behoorlijke nakoming van op de Opdrachtgever rustende verplichtingen alsook in het geval de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel op eigen verzoek dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard dan wel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere Producten plaatsvindt, alsmede indien de Opdrachtgever zijn bedrijf stillegt (onder andere wanneer de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd en er bij de Opdrachtgever een staking plaatsvindt, dan wel sprake is van beëindiging van het bedrijf) dan wel dreigt stil te leggen dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling/afbetalingsregeling, dan wel indien CurTec in alle redelijkheid ervan uit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op zeer korte termijn zal gaan voordoen, de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, om iedere verdere levering van de Producten dan wel te verrichten diensten en/of eventuele betalingen op te schorten alsook iedere met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, zulks onverminderd de aan CurTec toekomende rechten zoals het recht tot volledige schadevergoeding en/of terugname van goederen. De Opdrachtgever stemt hiermee bij voorbaat in en verleent CurTec nu reeds voor die situatie toegang tot zijn terreinen en opstallen voor terugname van de door CurTec geleverde maar nog niet betaalde Producten. CurTec’s vordering op de Opdrachtgever wordt in alle vorenstaande gevallen geheel en direct opeisbaar.

VIII. Overmacht


Artikel 16
Indien zich ten aanzien van ons een overmachtsituatie voordoet, waaronder mede wordt begrepen natuurrampen, ziekten van epidemisch karakter, oorlogen, internationale of nationale conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoercontingentering), het verloren gaan van de te verwerken materialen, brand, sabotage, staking of arbeidsonlusten, wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven, onvoorzienbare en plotselinge uitval van personeel alsmede verlies en diefstal van de beschikbare middelen (waaronder begrepen machines, gereedschappen en Matrijs) gebruikt tijdens het fabricageproces, storingen in het bedrijf of in de aanvoer van producten, materialen, grondstoffen of hulpmiddelen, alsmede indien zich omstandigheden voordoen, waardoor levering voor CurTec onredelijk bezwarend en/of onevenredig zwaar wordt, is CurTec gerechtigd de levering hetzij gedurende een door CurTec te bepalen redelijke termijn op te schorten, hetzij - ofwel na verloop van de aangegeven redelijke termijn ofwel direct - de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden door het zenden van een schriftelijke gemotiveerde verklaring aan de Opdrachtgever, zulks zonder dat Opdrachtgever daaraan enige aanspraak op vergoeding van door haar geleden of te lijden schade kan ontlenen.

Indien daarbij sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de Opdrachtgever de aan CurTec opgekomen kosten en/of een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.

IX. Rechten van intellectuele en industriële eigendom


Artikel 17
Alle Tekeningen en Modellen, door CurTec vervaardigd, zijn haar eigendom met inbegrip van het auteursrecht en blijven dat ook nadat de overeenkomst geheel is uitgevoerd. De Tekeningen en Modellen mogen zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van CurTec noch geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd worden, geëxploiteerd worden of aan derden getoond of ter hand gesteld, voor welk doel dan ook. Opdrachtgever is verplicht Tekeningen en Modellen verschaft door CurTec, confidentieel te behandelen. Opdrachtgever is derhalve tegenover CurTec aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden Tekeningen en Modellen te zien of in handen krijgen. De Opdrachtgever is gehouden om de Tekeningen en Modellen op eerste verzoek van CurTec binnen de daarvoor door laatstgenoemde gestelde termijn te retourneren. Schending van deze verplichting leidt tot schadeplichtigheid van Opdrachtgever. De intellectuele eigendom van de door CurTec vervaardigde Tekeningen en Modellen, blijven aan CurTec voorbehouden, ook na levering aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuk op CurTec’s rechten van intellectuele eigendom, gepleegd door middel van de door CurTec aan hem geleverde Tekeningen en Modellen. De Opdrachtgever is verplicht CurTec direct op de hoogte te stellen, zodra hem enige inbreuk op CurTec’s rechten bekend is, ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging van de Tekeningen en Modellen kosten in rekening zijn gebracht.

Opdrachtgever vrijwaart CurTec voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door of namens Opdrachtgever verstrekte Tekeningen en Modellen.

X. Reclames; Aansprakelijkheid


Artikel 18
De Opdrachtgever dient bij ontvangst te onderzoeken of de hoeveelheid geleverde Producten juist is. Reclame over de geleverde hoeveelheid dient te geschieden per omgaande nadat Opdrachtgever de hoeveelheid redelijkerwijs had kunnen onderzoeken, doch dient uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering van de Producten te zijn ontvangen. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de hoeveelheid als vermeld op de vrachtbrief, de afleveringsbon of een dergelijk document geacht door de Opdrachtgever als juist te zijn geaccepteerd. Alle reclames over eventuele onjuiste uitvoering van de orders moeten schriftelijk geschieden binnen vijf dagen na aflevering.

Bij gebreken in de zin van artikel 13 dient de Opdrachtgever binnen 48 uur nadat hij meent een gebrek te hebben geconstateerd, CurTec daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen, binnen een maximale termijn van 6 maanden na
de oorspronkelijke leveringsdatum. Wanneer de voormelde termijnen zijn verstreken, wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard. Reclames buiten de voormelde termijnen behoeven door CurTec dan ook niet meer in behandeling te worden genomen.

Indien tijdig is gereclameerd en nadat bewezen is dat de Producten een gebrek bevatten, zoals genoemd in artikel 13 en de Opdrachtgever de Producten niet anders gebruikt heeft dan hetgeen staat vermeld in de door CurTec aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde gebruiksaanwijzing, zal CurTec naar haar keuze ofwel voor reparatie ofwel voor gehele of gedeeltelijke herlevering zorgdragen. Tot enigerlei verdere verplichtingen is CurTec niet gehouden, met name niet tot het vergoeden van schade direct of indirect, geleden door de Opdrachtgever of door enige derde. CurTec zal derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de door de Opdrachtgever of derde geleden gevolgschade, waaronder in ieder geval zal zijn begrepen stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever vrijwaart CurTec tegen alle aanspraken van derden tot het vergoeden van enige schade welke direct of indirect, middellijk en onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst en/of geleverde Producten samenhangen.

CurTec is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en rente welke voor de Opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in dienst van CurTec of van tekortkomingen van de Producten die door CurTec aan de Opdrachtgever geleverd zijn.

Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer de Opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven met zijn tot dan toe ontstane verplichtingen jegens CurTec uit enige overeenkomst.

CurTec is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de Opdrachtgever of voor derden door opschorting of annulering als gevolg van het in artikel 16 voormelde overmacht.

Klachten met betrekking tot verzonden facturen zullen slechts in behandeling worden genomen, indien en voor zover deze klachten binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur door de Opdrachtgever bij CurTec schriftelijk zijn ingediend.

XI. Betaling


Artikel 19
Betaling dient te geschieden conform de afgesproken betalingsconditie, zoals vermeld op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel mededeling behoeft plaats te vinden. In dat geval wordt de uitvoering van alle voor de Opdrachtgever aanvaarde opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, danwel tot een door CurTec te stellen termijn. Wordt deze termijn overschreden, dan is CurTec gerechtigd de bedoelde opdracht(en) niet uit te voeren en schadevergoeding te vorderen. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmede de vervaldatum wordt overschreden. De Opdrachtgever is zonder enige in gebreke stelling in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, alsmede ingeval van (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling, onder curatele- of onder bewindstelling en liquidatie.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die CurTec maakt als gevolg van de niet (tijdige) nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever, die in verzuim is. CurTec heeft het recht te bepalen op welke schulden betalingen worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden aangemerkt in mindering op de rente en de door ons gemaakte kosten. CurTec heeft te allen tijde het recht nadere zekerheden te verlangen van de Opdrachtgever voor de betaling. Indien binnen 10 werkdagen na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de Opdrachtgever zonder nadere aankondiging in verzuim en wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd c.q. wordt de overeenkomst beschouwd als te zijn ontbonden. De Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle kosten en schade van CurTec, voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging. CurTec is gerechtigd om van de Opdrachtgever te vorderen dat deze een cessieakte tot overdracht van zijn vordering(-en) op zijn afnemer ondertekent, waartoe de Opdrachtgever zich jegens CurTec, indien laatstgenoemde dit vordert, verplicht, zulks tot zekerheid van de betaling van de schuld(-en) van de Opdrachtgever aan CurTec.

XII. Matrijs


Artikel 20
Indien de Opdrachtgever aan CurTec de ontwikkeling en vervaardiging van de Matrijs opdraagt of de Opdrachtgever een door hem zelf ontwikkelde Matrijs voor de productie van Producten aan CurTec levert, zullen partijen daarvoor aanvullende voorwaarden in een separate overeenkomst vastleggen.

XIII. Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting


Artikel 21
Op de door de Algemene Voorwaarden van CurTec beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten en dergelijke.

Alle geschillen, die tussen CurTec en de Opdrachtgever mochten ontstaan, betreffende de uitvoering van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten en dergelijk alsmede gevoerde onderhandelingen, zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda, tenzij de inzet van het geschil tot de absolute bevoegdheid van een rechtbank te Tilburg, sector kanton behoort, in welk geval het geschil zal worden voorgelegd aan die bevoegde sector.

XIV. Eindbepalingen


Artikel 22
CurTec is bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. De wijzigingen treden direct in werking, in dier voege dat voor lopende en reeds schriftelijk bevestigde opdrachten hieraan terugwerkende kracht toekomt, indien en
voor zover de Opdrachtgever hierdoor niet wordt benadeeld.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan de Opdrachtgever zich bedient, wordt expliciet van de hand gewezen en deze andere voorwaarden verbinden CurTec niet, dan indien en voor zover deze door CurTec uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen partijen het nietige gedeelte vervangen door een nieuwe bepaling die qua inhoud het dichtst komt te liggen bij de nietige tekst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant, ingeschreven onder nummer 18029664 en zijn geldig met ingang van 15 juli 2010.
 

Close
Captcha

Voer de tekens in.

More info I agree

Close
Captcha

Voer de tekens in.

Close
Captcha

Voer de tekens in.